Assessing Territorial Attractiveness in South East Europe
Ime programa: Transnacionalno sodelovanje Jugovzhodna Evropa (SEE)
Trajanje: 2012-2014
Akronim: Atttract-SEE

Projekt Attract-SEE se osredotoča na vzpostavitev skupnega sistema spremljanja stanja prostora na območju Jugovzhodne Evrope, ki bo podprl usklajevanje med različnimi razvojnimi in sektorskimi politikami. To bo pripomoglo k doseganju teritorialne kohezije in razvojnih ciljev. Glavni cilj je ustvariti takšen model sistema spremljanja stanja, ki bi ustrezal potrebam oblikovalcev politik in odločevalcem, saj so prav zanje tako pridobljene informacije o prostoru ključne za izboljšanje priprave in izvajanja politik. Z vzpostavitvijo skupnega sistema kazalnikov bo model uporaben za spremljanje kakovosti in privlačnosti prostora. Zasnovan bo tudi proces usklajevanja politik, ki bo spodbujal in podpiral sodelovanje in vključevanje nosilcev političnih odločitev iz različnih sektorjev in upravnih ravni.