Ime programa: INTERREEG IIIB CADSES
Trajanje: 2006-2008
Akronim: ENHYGMA

V projektu je bil pomemben cilj izmenjava izkušenj, tehnologij in znanja s področja integriranega upravljanja z vodami in poplavami med partnerskimi organizacijami. Uporabljene so bile tehnologije laserskega skeniranja in daljinskega zaznavanja za 3D-modeliranje hidroloških ocen ogroženosti. Izdelana je bila učinkovita in stroškovno ugodna metodologija za okoljsko in hidrološko upravljanje v poplavnih območjih. Metodologija je služila kot osnova za razvoj pilotnega projekta in aplikacij na testnem območju. Izdelan je bil  digitalni model reliefa (DMR) in tematske karte poplavnih območij s pomočjo hidravličnega modeliranja.