Ime programa: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
Razvojna prioriteta: Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
Trajanje: 2013-2015
Akronim: IPP 

Namen projekta je analitično pregledati objekte (infrastrukturo) vzgoje in izobraževanja z vidika njihove primernosti in dostopnosti za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalne procese in njihove povezanosti s socialnim okoljem, da bi omogočili:

  • enake možnosti otrokom s posebnimi potrebami v sistemu vzgoje in izobraževanja;
  • socialno vključenost otrok s posebnimi potrebami;
  • individualni razvoj, samostojno mobilnost in zaposljivost za otroke s posebnimi potrebami ter
  • povečali fizično in tehnološko dostopnost izobraževalnih objektov, učnega osebja in izobraževalnih programov.

V projektu bomo razvili koncept in prototipe tehnološke podpore izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov posameznih ciljnih skupin za zagotavljanje večje in varnejše mobilnosti. Vsebina programov in metode poučevanja niso predmet projekta. Glavni cilji projekta so:

  • Pridobiti podatke in izvesti analizo lastnosti izobraževalne infrastrukture in tehnologije, ki naj bi služila tudi otrokom s posebnimi potrebami.
  • Izdelati strokovne podlage za prilagoditev te infrastrukture in tehnologije.
  • Oblikovati standarde kakovosti izobraževalne infrastrukture in tehnološke podpore za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za različne tipe posebnih potreb. (K tehnološki podpori izobraževanju spadajo npr. spletne in mobilne aplikacije (izobraževalne e-vsebine in e-storitve), grafična, geolokacijska, navigacijska, kartografska in taktilna gradiva. )
  • Pripraviti strokovne podlage kot vir za pripravo politik za odločanje o nadaljnjem razvoju infrastrukture vzgoje in izobraževanja.