Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007‐2013
Trajanje: 2010-2013

Temeljni cilj projekta je ustvarjanje pogojev za preseganje začaranega kroga družbene izključenosti pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je mogoče izstopiti le z ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki te skupnosti. Projekt kot najbolj učinkovito pot iz tega kroga izpostavlja izobraževanje in teži k dvigu izobrazbene ravni romske skupnosti ter k večji osveščenosti o pomenu izobrazbe kot ključnemu dejavniku za nadaljnji razvoj te skupnosti. Geodetski inštitut Slovenije kot eden izmed konzorcijskih partnerjev sodeluje v sklopu izdelava prostorskih in demografskih analiz okolij, kjer živijo pripadniki romske skupnosti.