Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Naslov:
Telefon:
Telefax:
E-naslov:
Odgovorna oseba:
Katalog je dostopen:
Datum objave:
Datum zadnje spremembe:
Ostali podatki:
Geodetski inštitut Slovenije (GI)
Jamova cesta 2, Ljubljana
01 200 29 00
01 425 06 77
info@gis.si 
Milan Brajnik, direktor
na spletnem mestu in na sedežu organa
14. 5. 2013
9. 10. 2013
na spletnem mestu 

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
Notranja organizacija organa: na spletnem mestu
Področja delovanja organa: geodezija, kartografija, hidrografija, daljinsko zaznavanje, nepremičnine, IKT
Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja: Janja Hari, vodja pravne službe
Jamova cesta 2, Ljubljana
01 200 29 15
janja.hari@gis.si
Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov: Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
Postopek na podlagi ZVOP-1 
Seznam javnih in drugih evidenc, s katerimi organ upravlja: Kadrovska evidenca
Evidenca o odsotnostih
Evidenca o poslovnih partnerjih
Evidenca pogodb in ostalih naročil
Evidenca o poškodbah pri delu
Evidenca o izpolnjevanju določil ZVZD
Evidenca o potnih nalogih
Evidenca o stroških dela
Evidence za potrebe računovodske službe
Seznam predpisov: Zakon o geodetski dejavnosti (Zgeod-1)
Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
Pomorski zakonik
Statut Geodetskega inštituta Slovenije
Register predpisov EU
Register predpisov RS 
Letna poročila in programi:  Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2012
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2011
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2010
Program del državne geodetske službe za leti 2013 in 2014
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ 
Ceniki: cenik
Javna naročila: na spletnem mestu
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: Geodetski inštitut do sedaj še ni prejel nobene zahteve za informacijo javnega značaja.
Način dostopa do informacij javnega značaja:
(vzorec vloge) 
Informacije so dostopne na spletni strani www.gis.si.
Neformalna zahteva: ustna zahteva, zahteva preko telefona.
Formalna zahteva: zahteva, podana ustno na zapisnik, pisna zahteva, vložena osebno, pisna zahteva po pošti ali zahteva, posredovana po elektronski pošti na naslov: info@gis.si (vzorec vloge).
Urnik: zahteva se lahko poda vsak dan med 8.00 in 15.00 uro. 
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: Gibalno oviranim osebam je omogočen dostop kadarkoli, na spletnih straneh je s pomočjo povečave črk možen ogled dokumentov tudi za slabovidne.