Naša vizija je postati ključni slovenski povezovalec pri zagotavljanju okolja (znanja in tehnologije), ki bo omogočalo pospešeno uporabo prostorskih informacij pri odločanju za različne skupine uporabnikov (osebe, javni in zasebni sektor). Temeljno poslanstvo Geodetskega inštituta Slovenije je v povezovalni funkciji med državo, znanostjo in zasebnim sektorjem na področju geomatike (primarno na področju geodetske in hidrografske dejavnosti), doma in v tujini. V skladu s programom dela Geodetskega inštituta Slovenije, ki je sestavni del letnega programa državne geodetske službe, preko štirideset zaposlenih po načelih projektnega vodenja izvaja naloge

 • javne službe,
 • po javnem pooblastilu,
 • proti plačilu za samoupravne lokalne skupnosti in druge naročnike, kot je izvedba razvojno raziskovalnih nalog, nalog, financiranih iz evropskih strukturnih skladov in nalog za trg.

Naloge javne službe

Po Zakonu o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2010) izvajamo na inštitutu kot javno službo razvojne in strokovno-tehnične naloge državne geodetske službe. Naloge javne službe obsegajo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju:

 • referenčnih koordinatnih sistemov,
 • evidentiranja nepremičnin,
 • množičnega vrednotenja nepremičnin,
 • državne meje, prostorskih enot in hišnih številk ter topografskega in kartografskega sistema,
 • nalog, ki jih v program dela inštituta vključijo drugi resorji. 

Po pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 88/2010) izvajamo na inštitutu na področju hidrografske dejavnosti kot javno službo naslednje naloge, za katere zagotovimo, da so izvedene v skladu s standardi Mednarodne hidrografske organizacije (IHO):

 • organizacija izvedbe in nadzora hidrografskih izmer morja, obalne in temeljne črte, hidrografskega monitoringa in hidrografskih meritev objektov ter pojavov na priobalnem območju, površini morja, vodnem stebru, morskem dnu in v podzemlju,
 • zbiranje, vodenje, vzdrževanje, obdelava in objava hidrografskih podatkov, pomorskih kart in hidrografskih publikacij;
 • vodenje, izdelava, izdajanje, vzdrževanje in distribucijo pomorskih kart v klasični in elektronski obliki,
 • distribucija hidrografskih podatkov uporabnikom,
 • priprava hidrografskega gradiva za obvestila pomorščakom in izdajanje slovenskih obvestil za pomorščake,
 • izvedba raziskovalnih in razvojnih nalog ter drugih strokovno-tehničnih nalog v zvezi s hidrografsko dejavnostjo in
 • strokovno-tehnično sodelovanje s hidrografskimi uradi drugih držav.

Naloge po pooblastilu

Po Zakonu o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2010) izvajamo na inštitutu po pooblastilu naslednje naloge:

 • nadziramo uporabniške dostope in delovanje sistemov za dostop do podatkov iz zbirk geodetskih podatkov ter pripravljamo poročila o uporabi zbirk geodetskih podatkov,
 • nadziramo delovanje državnega omrežja stalnih postaj za globalno določanje položaja,
 • opravljamo naloge množičnega vrednotenja nepremičnin v zvezi z ugotavljanjem indeksov cen in indeksov vrednosti nepremičnin, izvajamo raziskave in analize trga nepremičnin, pripravljamo poročila o nepremičninah, trgu nepremičnin in vrednostih nepremičnin, pridobivamo podatke o nepremičninah zaradi pripisa vrednosti in izvajamo pripis vrednosti nepremičnin,
 • pripravljamo informacije in izvajamo posebne analize na podlagi podatkov iz zbirk geodetskih podatkov na zahtevo uporabnikov,
 • nadziramo vzdrževanje in kakovost zbirk geodetskih podatkov,
 • skrbimo za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju geodetske dejavnosti,
 • organiziramo in izvajamo posebne interventne geodetske izmere in opazovanja ob naravnih nesrečah oziroma nepredvidljivih pojavih.