Fotogrametrija kot podpodročje daljinskega zaznavanja je eno izmed osnovnih področji delovanja Geodetskega inštituta od njegove ustanovitve leta 1953. Do leta 2000 je bilo tudi del njegovega imena - Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo (IGF).

Na inštitutu spremljamo razvoj daljinskega zaznavanja, ki poleg aero in terestrične fotogrametrije vključuje še lasersko skeniranje ter uporabo satelitskih posnetkov. Iz aeroposnetkov ciklčnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) izdelujemo in vzdržujemo topografske karte različnih meril, pripravljamo tehnične pogoje za izvedbo CAS, ter kontroliramo kakovost izvedbe. Iz aeroposnetkov izdelujemo ortofoto, digitalni model reliefa in površja, 3D-modele vasi in mest, ter zajemamo vse vrste 3D-vektorskih podatkov. 

Z uporabo terestrične fotogrametrije smo izdelali mnogo 3D-modelov kulturnih spomenikov za potrebe vzdrževanja in rekonstrukcije objektov kulturne dediščine. Razvili smo tudi metodo fotogrametričnega kartiranja prometnih nesreč. 

Za lasersko skeniranje Slovenije smo pripravili tehnične pogoje ter kontrolirali kakovost procesov, od katerih so najbolj pomembni klasifikacija georeferenciranjega oblaka točk, preračun iz elipsoidnih v nadmorske višine, ter kontrola višinske in ravninske natančnosti digitalnega modela reliefa (DMR). Znamo obdelati podatke laserskega skeniranja in pripraviti vrsto različnih izdelkov. Razvili smo metodo enostavnega določanja parametrov laserskega skeniranja, ki pomaga naročniku pri določanju zahtev do izvajalca.

Satelitske posnetke uporabljamo pri kontroli subvencij v kmetijstvu. Iz njih znamo izluščiti informacije o pokrovnosti, okoljski in prostorski problematiki, razširjenosti določene kmetijske kulture ali obsežnost poplavnih območji.

 

Vodja področja:

mag. Vasja Bric

 


Referenčni projekti

2011-2014:
Naravne nesreče brez meja (Natural Hazards Without Frontiers, NH-WF)
Projekt je delno financiran iz Evropskih skladov za regionalni razvoj

 

2011:
Izdelava metodoloških in tehnoloških zasnov za izvedbo projekta izboljšave pozicijske natančnosti zemljiško katastrskega prikaza
naročnik Geodetska uprava RS

 

2011:
Izdelava metodologije in tehnološke rešitve za obnovo podatkov o vodah v DTK5 in zajem podatkov o dejanski rabi vodnih zemljišč
naročnik Ministrstvo za okolje in prostor RS

 

2011:
Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
naročnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

 

2009:
Dopolnitev obstoječega aerosnemanja z novimi satelitskimi podatki na območju novogradenj v MOL
naročnik Mestna občina Ljubljana

 

2009:
Transformacija DMR in ortofotov
naročnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

 

2009:
Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
naročnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

 

2009:
Triglavski ledenik kot pokazatelj podnebnih sprememb
aplikativni raziskovalni projekt, L6-7136 (C), vodilni partner GIAM ZRC SAZU 

 

Vsi projekti

 


Referenčne objave

N. Mesner, K. Oštir (2014):
Investigating the impact of spatial and spectral resolution of satellite images on segmentation quality
Journal of applied remote sensing, 8(1), str. 1-14

 

M. Triglav Čekada, N. Gabrovec (2013):
Documentation of Triglav glacier, Slovenia, using non-metric panoramic images
Annals of Glaciology, 54(62), str. 80-86

 

M. Triglav Čekada, V. Bric, M. Klanjšček, B. Barborič, M. Pavšek (2013):
Zračno lasersko skeniranje zasneženega površja
18. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Zbornik predavanj, str. 85–93 (Ljubljana, 29. januar 2013)

 

M. Triglav Čekada (2013):
Preučevanje poplav novembra 2012 na podlagi nemerskih posnetkov z vključevanjem javnosti
18. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Zbornik predavanj, str. 75–83 (Ljubljana, 29. januar 2013)

 

D. Radovan, R. Šolar, B. Kovačič, I. Vodopivec, D. Vladušič, M. Šmid Hribar, I. Eiselt, B. Horvat (2012):
Večrazsežnostni prikazi naravne in kulturne dediščine v projektu DEDI
1. ljubljanski kongres digitalizacije kulturne dediščine, Zbornik referatov, 56(3), str. 235-252 (Ljubljana, 16. maj 2012)

 

V. Bric, M. Triglav Čekada, M. Bitenc (2012):
Uporaba laserskega skeniranja pri zaščiti in reševanju ter vojaških aktivnostih
Geoprostorska podpora obrambnemu sistemu Republike Slovenije, str. 181-204

 

M. Triglav Čekada (2012):
Geodetske in fotogrametrične meritve Triglavskega ledenika
17. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Zbornik predavanj, str. 7–17 (Ljubljana, 26. januar 2012)

 

M. Triglav Čekada, D. Radovan, M. Gabrovec, M. Kosmatin Fras (2011):
Acquisition of the 3D boundary of the Triglav glacier from archived non-metric panoramic images
The Photogrammetric Record, 26(133), str. 111–129

 

M. Triglav Čekada, F. Crosilla, M. Kosmatin Fras (2010):
Teoretična gostota lidarskih točk za topografsko kartiranje v največjih merilih
Geodetski vestnik, 54(3), str. 403–416

 

M. Triglav Čekada (2010):
Zračno lasersko skeniranje in nepremičninske evidence
Geodetski vestnik, 54(2), str. 181–194

 

V. Bric, K. Oven, D. Radovan (2010):
Primerjava metod kartiranja prometnih nezgod
GIS v Sloveniji, št. 10, str. 209–215 (Ljubljana, 28. september 2010)

 

V. Bric, K. Oven, D. Radovan (2010):
Fotogrametrično kartiranje prometnih nezgod
Slovenski kongres o cestah in prometu, Zbornik referatov, str. 727–735 (Portorož, 20.–22. oktober 2010)

 

M. Triglav Čekada, F. Crosilla, M. Kosmatin Fras (2009):
A simplified analytical model for a-priori lidar point positioning error estimation and a review of lidar error sources
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 75(12), str. 1425–1439

 

M. Triglav Čekada (2009):
Optimizacija metodologije obdelave in analiza natančnosti letalskega laserskega skeniranja pri zajemu geodetskih podatkov za lokalno prostorsko planiranje
doktorska disertacija (Ljubljana, 6. 2. 2009)

 

M. Triglav Čekada, K. Oven, I. Karničnik, V. Dežman Kete, N. Mesner, D. Radovan (2008):
Vloga geodetskih podatkov pri naravnih nesrečah
Naravne nesreče v Sloveniji, 1. trienalni znanstveni posvet, Zbornik povzetkov, str. 157–167 (Ig, 11. december 2008)

 

M. Triglav Čekada, M. Gabrovec (2008):
Zgodovina geodetskih meritev na Triglavskem ledeniku
Geodetski vestnik, 52(3), str. 509–520

 

Vse objave