Naloge s področja geodezije (v ožjem pomenu) izvajamo predvsem za Geodetsko upravo Republike Slovenije. Gre za raziskovalne in razvojne projekte pri posodabljanju in vzdrževanju državnega prostorskega referenčnega sistema.

Aktivno smo sodelovali pri snovanju Strategije osnovnega geodetskega sistema Slovenije in nato pri vzpostavljanju novega, kakovostnega državnega prostorskega referenčnega sistema, ki temelji na skupnem evropskem (ESRS) – t. i. »norveški projekt«.

Sodelovali smo pri snovanju in izgradnji državnega omrežja stalnih GNSS-postaj SIGNAL. Vodimo tudi Službo za GPS, ki obsega analitični, operativni in podatkovni center. Služba skrbi za upravljanje omrežja, obdelavo podatkov, nadzor kakovosti in diseminacijo uporabnikom omrežja. Storitve službe omogočajo dostop do novega državnega prostorskega referenčnega sistema v realnem času s centimetrsko natančnostjo določitve položaja.

Sodelovali smo pri razvoju transformacijskih modelov za prehod med »starim« in »novim« koordinatnim referenčnim sistemom. Pripravili smo protokol prehoda v novi koordinatni sistem za vse prostorske podatkovne zbirke Geodetske uprave Republike Slovenije. Za transformacije prostorskih podatkovnih zbirk smo razvili spletno storitev Ekspres koordinator.

Naše raziskovalno delo na področju geodezije pokriva tako geometrijsko kot tudi fizikalno geodezijo, torej proučevanje oblike in razsežnosti Zemlje, njenega težnostnega polja in ploskve geoida. Sodelujemo pa tudi pri meritvah in modeliranju Zemljinega magnetnega polja in proučevanju Zemljine atmosfere – slednje posebej v povezavi z vplivi izrednih Sončevih aktivnosti na satelitsko določanje položaja.

 

Vodja področja:

dr. Mihaela Triglav Čekada

 


Referenčni projekti

2010–2013:
Določitev in ocena vplivov izrednih Sončevih aktivnosti na satelitsko določanje lokacije
temeljni raziskovalni projekt J2-3625 (C), vodilni partner FE UL


2010–2012:
Zasnova temeljne večnamenske državne geoinformacijske infrastrukture
CRP-projekt V2-1096 (B)


2007–2010:
Vzpostavljanje omrežja postaj GPS in evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji
aplikativni projekt podprt z donacijo Norveške preko NFM - t. i. "norveški projekt"


2007–2009:
Določitev magnetne deliknacije za območje Slovenije in primerjava z globalnimi modeli zemeljskega magnetnega polja
raziskovalni projekt M4-0225 (C), vodilni partner FE UL


2004–2007:
Razvoj modelov prehoda v nov državni koordinatni sistem s sistemom opisa kakovosti prostorskih podatkov
aplikativni raziskovalni projekt L2-6183 (C), vodilni partner FGG UL


2004–2005:
Zasnova protokola prehoda nacionalne geoinformacijske infrastrukture v evropski koordinatni sistem in raziskave njegovih posledic za različne državne resorje
CRP-projekt V2-0979 (C), vodilni partner FGG UL


2001–2004:
Zasnova vzpostavitve novega državnega koordinatnega sistema Slovenije
aplikativni raziskovalni projekt L2-3033 (C), vodilni partner FGG UL

 

Vsi projekti

 


Referenčne objave

B. Stopar, J. Režek, Ž. Komadina, K. Medved, S. Berk, K. Bajec, K. Oven, B. Koler, T. Urbančič, M. Kuhar, P. Pavlovčič Prešeren, O. Sterle (2015):
Aktivnosti pri vzpostavitvi sodobnega geodetskega referenčnega sistema v Sloveniji
Geodetska (r)evolucija – 43. geodetski dan, Zbornik posveta, str. 37–56 (Sežana, 9.–10. april 2015)

 

K. Medved, S. Berk, K. Bajec (2013):
Recent Developments of Spatial Reference System in Slovenia
3. CROPOS konferencija, Zbornik radova, str. 57–62 (Opatija, 24. –25. oktober 2013)

 

S. Berk, G. Smogavec, T. Fius, B. Žalik, D. Radovan, K. Tič (2013):
nValuTa – mobilna aplikacija za dostop do informacij o trgu nepremičnin
22. mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca – ERK 2013, Zbornik, zv. B, str. 27–30 (Portorož, 16.–18. september 2013)

 

S. Berk, Ž. Komadina (2013):
Local to ETRS89 Datum Transformation for Slovenia: Triangle-Based Transformation Using Virtual Tie Points
Survey Review, 45(328), str. 25–34

 

S. Berk, K. Bajec, D. Radovan (2013):
Spremljanje ionosferskih motenj nad Slovenijo s pomočjo omrežja stalnih GNSS-postaj SIGNAL
18. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Zbornik predavanj, str. 95–103 (Ljubljana, 29. januar 2013)

 

S. Berk, K. Bajec, D. Fajdiga, D. Radovan, Ž. Komadina, K. Medved, T. Ambrožič, B. Koler, M. Kuhar, P. Pavlovčič Prešeren, S. Savšek, O. Sterle, B. Stopar (2012):
Idejni projekt za kombinirano geodetsko mrežo ničtega reda
17. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Zbornik predavanj, str. 37–44 (Ljubljana, 26. januar 2012)

 

T. Žagar, D. Radovan (2012):
Model magnetne deklinacije za Slovenijo
Geodetski vestnik, 56(2), str. 267–274

 

M. Kuhar, S. Berk, B. Koler, K. Medved, O. Omang, D. Solheim (2011):
Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS-višinomerstva
Geodetski vestnik, 55(2), str. 226–234

 

S. Berk, K. Bajec, K. Kozmus Trajkovski, B. Stopar (2011):
Status of the SIGNAL Positioning Service and Transformation between the Local and ETRS89 Coordinates in Slovenia
2. CROPOS konferencija, Zbornik radova, str. 73–82 (Zagreb, 8. april 2011) 

 

S. Berk, Ž. Komadina (2010):
Trikotniško zasnovana transformacija med starim in novim državnim koordinatnim sistemom Slovenije
GIS v Sloveniji, št. 10, str. 291–299 (Ljubljana, 28. september 2010)

 

S. Berk (2010):
Robustna določitev približnih koordinat v horizontalni geodetski mreži
Geodetski vestnik, 54(1), str. 9–30

 

T. Žagar, S. Berk (2009):
Primerjava podatkov SRTM z DMV Slovenije
14. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Zbornik predavanj, str. 77–86 (Ljubljana, 22. januar 2009)

 

D. Radovan (2007):
Slovensko omrežje referenčnih postaj GPS za natančno določanje položaja
12. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Zbornik predavanj, str. 21–28 (Ljubljana, 18. januar 2007)

 

S. Berk, K. Kozmus, D. Radovan, B. Stopar (2006):
Planning and Realization of the Slovenian Permanent GPS Network
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 113(11–12), str. 383–387

 

B. Stopar, B. Koler, D. Kogoj, O. Sterle, T. Ambrožič, S. Savšek Safić, M. Kuhar, D. Radovan (2006):
Geodetska dela na mareografski postaji Koper
Geodetski vestnik, 50(4), str. 609–619

 

S. Berk, Ž. Komadina, M. Marjanović, D. Radovan, B. Stopar (2003):
Kombinirani izračun EUREF GPS-kampanj na območju Slovenije
Geodetski vestnik, 47(4), str. 414–422

 

Vse objave