Na področju nepremičnin izvajamo naloge obdelave nepremičninskih in ostalih prostorskih podatkov, razvoja informacijskih rešitev, ter raziskovalne in razvojne naloge posodabljanja nepremičninskih in prostorskih evidenc.

Pri obdelavah nepremičninskih in ostalih prostorskih podatkov izvajamo analogno-digitalne pretvorbe prostorskih in drugih podatkov, medsebojno usklajevanje različnih podatkovnih virov, transformacije podatkov med različnimi koordinatnimi sistemi in različne oblike verifikacije ali javne razgrnitve podatkov. Pri razvoju informacijskih rešitev izdelujemo strategije nepremičninskih evidenc, sodelujemo pri spremembah zakonodaje in podzakonskih predpisov, načrtujemo vsebino in procese nepremičninskih evidenc, izdelujemo prototipne rešitve, ter sodelujemo pri izdelavi in implementaciji informacijskih rešitev. Sodelujemo tudi pri raziskovalnih in razvojnih nalogah za potrebe izboljšave oziroma obdelave različnih nepremičninskih in prostorskih baz podatkov.

Naša prednost je v dobrem poznavanju vsebine in načina delovanja obstoječih nepremičninskih in ostalih prostorskih evidenc v Sloveniji in tudi izven naših meja, saj smo sodelovali pri informatizaciji nekaterih državnih in občinskih evidenc, kot tudi evidenc za posamezna podjetja. Odlično poznamo evidence Geodetske uprave Republike Slovenije. Največje prednosti imamo na področju spremljanja trga nepremičnin, registra nepremičnin in vzpostavitve registra nepremičnin skozi množične postopke popisa in obveščanja o vrednosti nepremičnin.

 

Vodja področja:

mag. Edvard Mivšek

 


Referenčni projekti

2011–2012:
Operativna izboljšava podatkov nepremičninskih evidenc
naročnik Geodetska uprava RS

 

2011:
Izdelava metodoloških in tehnoloških zasnov za izvedbo projekta izboljšave pozicijske natančnosti zemljiško katastrskega prikaza
naročnik Geodetska uprava RS

 

2011:
Izvedba izboljšave obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za območje katastrskih občin na območju Mestne občine Ljubljana
naročnik Mestna občina Ljubljana

 

2011:
Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
naročnik Ministrsvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

 

2009–2011:
Podpora projektu, centri pomoči, priročnik in brošura ter krajevna razgrnitev modelov vrednotenja projekta obveščanja o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin
naročnik Geodetska uprava RS

 

2009–2010:
Transformacija zemljiškega katastra
naročnik Geoplin d.d.

 

2010:
Razvoj programske opreme za analizo podatkov ETN ter priprava metodoloških osnov za zajem in ocenjevanje najemnin
naročnik Geodetska uprava RS

 

2009:
Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
naročnik Ministrsvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

 

2005–2007:
Popis nepremičnin, Služba za kakovost razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb, vzpostavitve REN in izvedbe množičnega vrednotenja
naročnik Geodetska uprava RS

 

Vsi projekti

 


Referenčne objave

S. Berk, G. Smogavec, T. Fius, B. Žalik, D. Radovan, K. Tič (2013):
nValuTa – mobilna aplikacija za dostop do informacij o trgu nepremičnin
22. mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca – ERK 2013, Zbornik, zv. B, str. 27–30 (Portorož, 16.–18. september 2013)

 

M. Triglav Čekada, S. Berk, B. Barborič (2010):
Nepremičninske evidence in novi koordinatni sistem v luči direktive INSPIRE
Geodetski vestnik, 54(2), str. 209–216

 

S. Berk, M. Duhovnik (2007):
Transformacija podatkov geodetske uprave Republike Slovenije v novi državni koordinatni sistem
Geodetski vestnik, 51(4), str. 503–826 

 

S. Berk (2001):
Možnosti transformacije katastrskih načrtov grafične izmere v državni koordinantni sistem
Geodetski vestnik, 45(1&2), str. 91–105 

 

Vse objave