Evropski

2013-2016:

European Location Framework
Ime programa: CIP (Konkurenčni in inovacijski okvir)
Akronim: ELF

Cilj projekta ELF je vzpostavitev evropskega lokacijskega okvirja, ki bo omogočal dostop in uporabo uradnih, ažurnih, medopravilnih, čezmejno usklajenih in georeferenciranih podatkov evropskemu javnemu in zasebnemu sektorju. Vsestranska in oblačno zasnovana kaskadna arhitektura bo zagotavljala z INSPRE skladne geokodirane podatke, ki bodo na evropski ravni usklajeni tudi na različnih straneh državnih mej.

Triletni projekt podpira konzorcij 30-ih partnerjev iz vse Evrope, katerih delo sofinancira Evropska komisija. Rezultati dela bodo spodbudili širšo uporabo geokodiraih podatkov in omogočali razvoj inovativnih storitev z dodano vrednostjo. Dejavnost projekta na področju spodbujanja posredovanja digitalnih podatkov bo omogočila izdelavo vzorčnih aplikacij, ki bodo uporabljale različne tematske podatke z aktivno udeležbo uporabnikov in podporo nacionalnih geodetskih uprav (tako zunaj kot znotraj konzorcija). Cilji projekta:

 • dodana vrednostpodatkom INSPIRE s čezmejnim usklajevanjem in harmonizacijo;
 • izgradnja visoko zmogljivega računalniškega okolja in s tem povezanih storitev računalništva v oblaku, ki podpirajo različne nacionalne vire in širok spekter storitev z dodano vrednostjo;
 • predstavitev uporabnosti storitev računalniškega okolja ELF in storitev računalništva v oblaku za ključna področja evropske politike in drugih udeležencev, vključno z nacionalnimi geodetskimi upravami;
 • razvoj vzorčnih aplikacij na področju zdravstvene statistike, zavarovalništva, kartografski podpori storitev nujne pomoči in trgu nepremičnin;
 • vključevanje tematskih podatkov in podatkov iz nacionalnih podatkovnih infrastruktur tretjih oseb (predvsem za vsebine , ki presegajo okvire direktive INSPIRE) za storitve, katerih izvedba izhaja iz potreb uporabnikov;
 • zagotavljanje uporabniško prijaznega vmesnika za iskanje, pregledovanje in primerjavo geokodiranih informacij;
 • promoviranje uspešne izvedbe in potrditev koncepta projekta ESDIN.

Podrobneje je projekt opisan v t.i. Beli knjigi projekta ELF

2015-2016:

Ime programa: Operativni program teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško 2007-2013
Akronim: LOKNA

V projektu kot partnerji sodelujejo Javna ustanova Priroda iz Reke (Primorsko -Goranska županja), občina Krk na otoku Krku, Krajinski park Ljubljansko barje in Geodetski inštitut Slovenije iz Ljubljane. V 15 mesecih trajanja projekta bo po skupni metodologiji izvedena inventarizacija barjanskih oken na Ljubljanskem barju in kalov na otoku Krku ter popisana flora in favna v in okoli njih. Na ta način bo dodatno utemeljen njihov pomen življenjskega prostora za mnoge rastlinske in živalske vrste. Na podlagi popisa stanja bodo tako na teh vodnih telesih izvedena sanacijska dela (predvsem čiščenje odpadkov), tri okna in trije kali pa bodo urejeni in označeni za obisk ter povezani z učno potjo. Vsi podatki o oknih in kalih bodo vneseni v interaktivno podatkovno bazo in prikazani na interaktivnem prostorskem portalu, ki bo na razpolago nadaljnjim raziskovalcem in drugim uporabnikom. Promocija je pomemben del projektnih aktivnosti, saj želijo partnerji doseči boljšo prepoznavnost teh naravnih fenomenov, predvsem pa poudariti njihov pomen tako za ljudi kot za naravo. Boljše poznavanje vodi do večjega razumevanja in spremembe odnosa in obnašanja do naravne dediščine, kar je tudi temeljni namen projekta.

Ciljne skupine so predvsem domačini in mladina, za katere bodo organizirane tudi delavnice in zaključna ekskurzija- otroci z barja bodo obiskali otok Krk, otočani pa Ljubljansko barje. Ob otvoritvi učnih poti na Ljubljanskem barju in na Krku bo na ogled tudi razstava fotografij, ki bodo nastale ob terenskem raziskovanju oken in kalov. Več >>

2012-2015:

Harmonising Open Data in the Mediterranean through Better Access and Reuse of Public Sector Information
Ime programa: Mediteran (transnacionalni program evropskega teritorialnega sodelovanje)
Akronim: HOMER 

Projekt HOMER je strateški projekt, odobren s strani programa Mediteran, transnacionalnega programa evropskega teritorialnega sodelovanja. HOMER bo stimuliral dostopnost in ponovno uporabo informacij javnega sektorja v Mediteranu v petih strateških sektorjih: kmetijstvu, turizmu, okolju, energetiki in kulturi. Večina navedenih podatkov je geolociranih. Aktivnosti so v skladu z Evropsko PSI direktivo, ki se ukvarja s tematiko povečane ponovne uporabe informacij javnega sektorja. Splošni cilj je prispevati k razvoju vseh potencialov PSI na območju Sredozemlja. V projektu sodeluje 19 partnerjev iz Španije, Italije, Francije, Malte, Grčije, Cipra, Črne gore in Slovenije. Cilji projekta: 

 • povezava nacionalnih in regionalnih deležnikov pobude Open Data za bolj učinkovito spopadanje z izzivi "odpiranja" podatkov;
 • prepoznavanje glavnih ovir za širšo ponovno uporabo (re-use) podatkov javnega sektorja v Sredozemlju ob upoštevanju specifičnih pravnih, kulturnih in tehnoloških preprek;
 • postavitev strategije za harmonizacijo Open Data politik v državah, ki sodelujejo v projektu;
 • večanje obveščenosti in testiranje ekonomskih, socialnih in političnih dobrobiti "odpiranja" podatkov javnega sektorja.
2013-2015:

Ime programa: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
Razvojna prioriteta: Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
Akronim: IPP 

Namen projekta je analitično pregledati objekte (infrastrukturo) vzgoje in izobraževanja z vidika njihove primernosti in dostopnosti za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalne procese in njihove povezanosti s socialnim okoljem, da bi omogočili:

 • enake možnosti otrokom s posebnimi potrebami v sistemu vzgoje in izobraževanja;
 • socialno vključenost otrok s posebnimi potrebami;
 • individualni razvoj, samostojno mobilnost in zaposljivost za otroke s posebnimi potrebami ter
 • povečali fizično in tehnološko dostopnost izobraževalnih objektov, učnega osebja in izobraževalnih programov.

V projektu bomo razvili koncept in prototipe tehnološke podpore izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov posameznih ciljnih skupin za zagotavljanje večje in varnejše mobilnosti. Vsebina programov in metode poučevanja niso predmet projekta. Glavni cilji projekta so:

 • Pridobiti podatke in izvesti analizo lastnosti izobraževalne infrastrukture in tehnologije, ki naj bi služila tudi otrokom s posebnimi potrebami.
 • Izdelati strokovne podlage za prilagoditev te infrastrukture in tehnologije.
 • Oblikovati standarde kakovosti izobraževalne infrastrukture in tehnološke podpore za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za različne tipe posebnih potreb. (K tehnološki podpori izobraževanju spadajo npr. spletne in mobilne aplikacije (izobraževalne e-vsebine in e-storitve), grafična, geolokacijska, navigacijska, kartografska in taktilna gradiva. )
 • Pripraviti strokovne podlage kot vir za pripravo politik za odločanje o nadaljnjem razvoju infrastrukture vzgoje in izobraževanja.
2012-2015:

Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim osebam z motnjami branja
Ime programa: Evropski socialni sklad (ESS)
Akronim: KSS

Projekt knjižnice slepih in slabovidnih je strateški projekt, usmerjen v vzpostavitev oz. nadgradnjo infrastrukture za dostop do knjižnega gradiva in drugih publikacij v prilagojenih tehnikah. Cilj je dolgoročno zagotavljanje pogojev za delovanje osrednje knjižnice slepih, slabovidnih in ljudi z motnjami branja v Sloveniji, vključno s selitvijo knjižnice v nove sodobne prostore. Projekt je naravnan razvojno in usmerjen v povečanje nabora knjižničnih gradiv, uporabe sodobnih tehnologij zvočnega zapisa, vzpostavitev novega informacijskega sistema in repozitorija ter izvedbe številnih usposabljanj za ozaveščanje javnosti. Še posebej pomembno je slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja povečati možnosti zaposlovanja in vključevanja v družbo, ki jo projekt nudi z zaposlitvijo devetih oseb ranljive skupine na projektu KSS.

Projekt je zelo obsežen in trenutno ena največjih investicij (2.7 mio EUR) na področju slepih in slabovidnih v EU. Geodetski inštitut Slovenije vodi konzorcij izvajalcev in prispeva ključna organizacijska in vsebinska znanja za uspešno izvedbo projekta.

2011-2014:

Natural Hazards Without Frontiers
Ime programa: Cilj 3 Evropsko teritorialno sodelovanje
Akronim: NH-WF

Projekt NH-WF je delno financiran iz Evropskih skladov za regionalni razvoj znotraj Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. V okviru programa so bili opredeljeni naslednji čezmejni cilji: razvoj čezmejnih gospodarskih, socialnih in okoljskih aktivnosti s skupnimi strategijami za trajnostni razvoj čezmejnih regij, krepitev nacionalnega sodelovanja s pomočjo ukrepov, povezanih s prednostnimi nalogami skupnosti in spodbujanje integriranega teritorialnega razvoja, ter povečanje učinkovitosti regionalnih politik s spodbujanjem medregionalnega sodelovanja z izmenjavo izkušenj na ustrezni teritorialni ravni.

2012-2014:

Assessing Territorial Attractiveness in South East Europe
Ime programa: Transnacionalno sodelovanje Jugovzhodna Evropa (SEE)
Akronim: Atttract-SEE

Projekt Attract-SEE se osredotoča na vzpostavitev skupnega sistema spremljanja stanja prostora na območju Jugovzhodne Evrope, ki bo podprl usklajevanje med različnimi razvojnimi in sektorskimi politikami. To bo pripomoglo k doseganju teritorialne kohezije in razvojnih ciljev. Glavni cilj je ustvariti takšen model sistema spremljanja stanja, ki bi ustrezal potrebam oblikovalcev politik in odločevalcem, saj so prav zanje tako pridobljene informacije o prostoru ključne za izboljšanje priprave in izvajanja politik. Z vzpostavitvijo skupnega sistema kazalnikov bo model uporaben za spremljanje kakovosti in privlačnosti prostora. Zasnovan bo tudi proces usklajevanja politik, ki bo spodbujal in podpiral sodelovanje in vključevanje nosilcev političnih odločitev iz različnih sektorjev in upravnih ravni.

2010-2013:

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007‐2013

Temeljni cilj projekta je ustvarjanje pogojev za preseganje začaranega kroga družbene izključenosti pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je mogoče izstopiti le z ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki te skupnosti. Projekt kot najbolj učinkovito pot iz tega kroga izpostavlja izobraževanje in teži k dvigu izobrazbene ravni romske skupnosti ter k večji osveščenosti o pomenu izobrazbe kot ključnemu dejavniku za nadaljnji razvoj te skupnosti. Geodetski inštitut Slovenije kot eden izmed konzorcijskih partnerjev sodeluje v sklopu izdelava prostorskih in demografskih analiz okolij, kjer živijo pripadniki romske skupnosti.

2009-2012:

Ime programa: Objective 3 Territorial Cooperation
Akronim: TransEcoNet

Cilj projekta je bila vzpostavitev strategij in priporočil glede upravljanja in razvoja ekoloških mrež v Srednji Evropi. Poudarek je bil na manj zaščitenih območjih med zavarovanimi območji. Priporočila so se nanašala na trajnostno rabo manj zaščitenih območij, prihodnjo rabo tal in upravljanje ekosistemov.

2009-2010:

Vrsta projekta: raziskovalno razvojni projekt E-Vsebine E-storitve
Akronim: DEDI II

Raziskovalno razvojni projekt Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem – DEDI II predstavlja nadgradnjo uspešnega pilotnega projekta DEDI, ki je bil namenjen zasnovi spletnega mesta Digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Poudarki projekta so novi pristopi k digitalni predstavitvi naravne in kulturne dediščine najširši javnosti ter njene umeščenosti v prostor (2D, 3D) in čas. Poleg tega bo DEDI v obliki dodajanja več medijskih gradiv (t.i. deditek) omogočal aktivno vključitev javnosti v soustvarjanje naše dediščine, kar predstavlja pomemben prispevek na področju aktiviranja civilne družbe pri gradnji nacionalne identitete. V sklopu projekta bomo preučili tudi kategorizacijo in taksonomijo naravne in kulturne dediščine.

2006-2008:
Okoljsko in hidrološko upravljanje ter upravljanje z zemljišči: inovativne rešitve za območja CADSES

Ime programa: INTERREEG IIIB CADSES
Akronim: ENHYGMA

V projektu je bil pomemben cilj izmenjava izkušenj, tehnologij in znanja s področja integriranega upravljanja z vodami in poplavami med partnerskimi organizacijami. Uporabljene so bile tehnologije laserskega skeniranja in daljinskega zaznavanja za 3D-modeliranje hidroloških ocen ogroženosti. Izdelana je bila učinkovita in stroškovno ugodna metodologija za okoljsko in hidrološko upravljanje v poplavnih območjih. Metodologija je služila kot osnova za razvoj pilotnega projekta in aplikacij na testnem območju. Izdelan je bil  digitalni model reliefa (DMR) in tematske karte poplavnih območij s pomočjo hidravličnega modeliranja.

2005-2007:
Izdelava skupne metodologije za posodobitev in harmonizacijo geodetskih podlag za potrebe lokalnega prostorskega načrtovanja na obmejnem območju Slovenije in Italije

Ime programa: INTERREEG IIIA ITALY SLOVENIA
Akronim: HARMO GEO

Na čezmejnem območju Gorica/Nova Gorica so bili harmonizirani in posodobljeni geodetski podatki za namen lokalnega prostorskega načrtovanja. Z izvedbo laserskega skeniranja Nove Gorice je bil izdelan 3D model mesta. Izvajale so se tudi delavnice za prenos strokovnega znanja, izkušenj in izmenjavo podatkov.

2004-2006:

Ime programa: INTERREEG IIIB CADSES
Akronim: SISTEMaPARC

Pripravili smo navodila za prehod prostorskih podatkov na območju Triglavskega narodnega parka in parka Julijsko predgorje, in sicer iz državnih koordinatnih sistemov Slovenije in Italije v evropski koordinatni sistem ETRS 89. Analizirali smo historične karte za območje Triglavskega narodnega parka. Rezultat analize je bil prikaz dinamike spreminjanja rabe tal in pokritosti površja skozi čas, od  konca 18. stoletja.

Reprezentativni

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Raziskovalni

2018-2019:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-1729

2016-2018:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-1620

2015-2017:

ciljni raziskovalni program (CRP), V6-1510 (B)

2015-2020:

infrastrukturni program, I0-0041-0246

2013-2016:

temeljni raziskovalni projekt, J2-5479 (B)

2010-2013:

temeljni raziskovalni projekt, J2-3625 (C)

2011-2013:

podoktorski raziskovalni projekt, Z2-4182 (A)

2010-2012:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-1095 (B)

2010-2012:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-1096 (B)

2007-2009:

raziskovalni projekt, M4-0225 (C)

2008-2009:

ciljni raziskovalni program (CRP), V5-0504 (B)

2005-2008:

aplikativni raziskovalni projekt, L6-7136 (C)

2006-2008:

raziskovalni projekt, M6-0158 (B)

2004-2007:

aplikativni raziskovalni projekt, L2-6183 (C)

2004-2005:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-0970 (B)

2003-2005:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-0857 (C)

2004-2005:

raziskovalni projekt, M5-0049 (B)

2004-2005:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-0979 (C)

2004-2005:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-0957 (B)

2003-2004:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-0851 (B)

2003-2004:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-0852 (B)

2002-2004:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-0709 (B)

2002-2004:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-0708 (B)

2001-2004:

aplikativni raziskovalni projekt, L2-3033 (C)

2002-2003:

ciljni raziskovalni program (CRP), V2-0710 (B)

1998-2001:

aplikativni raziskovalni projekt, L2-0940 (C)

1996-1998:

aplikativni raziskovalni projekt, L2-7715 (B)